Looking back to the present

Prof. Yong – Shenyang University China(CN)

Director/ Shenyang University Art Museum Dean/ College of fine arts, Shenyang University Professor and PHD supervisor, University of Ulster, UK Visiting Professor/ University of West Attica, Greece Art director/ Greece-China culture and art exchange center. Artistic Concept: let the invisible be visible and the unheard be heard through artworks, make a voice for the silent and speak for the weak. Intervene in social reality with art practice and demonstrate humanistic care.

 

Prof Xie Yong

Director/ Shenyang University Art Museum

Dean/ College of fine arts, Shenyang University

Professor and PHD supervisor, University of Ulster, UK

Visiting Professor/ University of West Attica, Greece

Art director/ Greece-China culture and art exchange center.

 

Artistic Concept: let the invisible be visible and the unheard be heard through artworks, make a voice for the silent and speak for the weak. Intervene in social reality with art practice and demonstrate humanistic care.

 

1.Daydream| Haoran Huang| CN | 2,45

2.Mongus| Wen Leyang| CN | 7,38

3.Circle round | ZhangLu LiuXiangxiang LinYishan SunYujiao | CN | 16,13

4.Evolution, Breeding and Choice | Yang Jiao| CN | 8,28

5.Salute Eternity | ZhangLu XuJiawei WenLeyang ZhangXinyu |CN | 3,03

6.GREECE | Henry Zhang | CN | 2,56

7.E=0.511MeV | Wang Yong, Zhang Ji, Xinge, Huang Xijun, Xue Yu | CN | 4,34

8.Bing Dwen  and sweet winter Olympics | Chen ZanweiWang Yong, Chen Jinjin, Long Yongjie, Yang Ruyao, Xue Yu, Wang Jing | CN | 4,09

9.Phyllis Lin’s love and poetry| AzureSky | CN | 5,21          

10.Circulating image | Zeleo Zhao | CN | 1,20

  1. dedication|kiyazhang |CN | 3,48

12.Floating clouds blue dream | Ma yingtong,Zhang Xiu, Yan Xinyue Fand Xiaoyi, Liu Aijia, Jia Jingyufeng | CN | 0,30sec

  1. Busy | Zuo Hanshuo | CN| 4,52

14.The Counter Tour is Endless | Yang Liuyan | CN | 2,45

  1. Sphaera World | Dan Zhang| CN | 2,28

16.Manufactured Landscapes | Zhen Meng | CN | 2,02

17.No Longer Knowing the Night | Song Huamei | CN | 1,58

18.Who pities a shadow|ZHANG YUZU/MA XIAOXU | CN |2,11

19.Inf-Dream World | Y- Hatcher | CN | 9 min

20.Find “deer” | Li Tong | CN |5 min

21.MAD SOFA | Deng Zhihong, Chen Hao | CN | 00:30 min

  1. Above the sea | zhangkiya | CN | 5 :00 min
  2. ACROSS THE BORDER | Deng Zhihong, Li Te, BI Yu, Chen Guanru | CN | 00:33 min
  3. Artificial Intelligence the future man | Shuoliang Gao | CN | 2:03 min
  4. Origin | Zheng Shijie, song Zihao, Wu Xingbo, Zhao Juntao Liu Ruilin, Du Yufei, Qi Yu | CN | 03,10 min

26.Ecological music synthesizer |Zheng Rongpeng,Song Xiang, Liu Jin, Yan Xinyue | CN | 00:30 sec

27.Space exploration program | Liu AijiaLiu ZhinanLiu JinZhang AiJing | CN | 00:26

28.TaiChi | Du Wei | CN |02:56

29.Space exploration program | Ma YingtongLiu ZhinanLiu Aijia | CN | 03:04

  1. Explore 03794 | Ren Long, Ma Yingtong, Li Tianran, Wang Anqi, Zhang Aijing, Wang Wen, Zhang Congcong, Xu Xiaoyu, Yang Haoyue, Zhang Jiaqi, Sheng Long Xiang, Yang Yanbo, Jia Zebin, Li Te | CN |00:54
  2. The sea of | Zhang Congcong Shi Jiaqi Jia Jingyufeng| CN | 00:24

33.Friend | CN | 02:59

34.Dream |AzureSky | CN |00:48

35.Bing Dwen Dwen new year | AzureSky | CN |00:33

36.1.Heirloom calendar| AzureSky|CN | 00:35

36.2.Heirloom calendar| AzureSky|CN |00:34

36.3.Heirloom calendar| AzureSky|CN | 00:36

36.4.Heirloom calendar| AzureSky|CN |00:37

36.5.Heirloom calendar| AzureSky|CN | 00:38

36.6.Heirloom calendar| AzureSky|CN |00:33

36.7.Heirloom calendar| AzureSky|CN|00:36

36.8.Heirloom calendar| AzureSky|CN | 00:38

36.9.Heirloom calendar| AzureSky|CN |00:34

36.10.Heirloom calendar| AzureSky|CN | 00:35

36.11.Heirloom calendar| AzureSky|CN | 00:35

36.12.Heirloom calendar| AzureSky|CN | 00:35

37.Spring water |Chen zanwei, Gu Fangjia, fan Yiming| CN | 01:09

38.COME |Ou Han, Yin Jiangnan, Xiong rujun, Yang Ruyao | CN |02:02

39.Mother’s story| AzureSky|CN | 05:09

40.Wuyou’s magic moon cake- Happy Mid Autumn Festival | AzureSky | CN |00:55

41.The imperial concubine smiled | AzureSky | CN | 03:00

42.League of Heroes LPL finals Promo | Wang Yong, Chu Yunxiao, long Yongjie, Chen Jinjin, Wang Jing Zheng Yang, Yi Meiyao | CN | 01:09